Đánh cược tính mạng để săn ảnh ở Hà Giang

Ngồi cheo leo trên miệng vực sâu hàng trăm mét, nhiều bạn trẻ đi chơi Hà Giang trèo ra những mỏm đá, [...]