Con đường thuyền thúng’ đầy màu sắc nơi làng biển Quảng Nam

Ngày 28.5, Ban chủ nhiệm dự án phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Tam Thanh [...]